Algemene voorwaarden

I Algemene elektronische verkoopvoorwaarden van uitgeverij deLex bv, van toepassing bij het bestellen via de website van deLex 

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden :
I. de onderhavige algemene elektronische verkoopvoorwaarden
II. de onderhavige bijzondere voorwaarden voor abonnementen
deLex : uitgeverij deLex bv, gevestigd te Amstelveen
Website: de plaats op het internet, te weten de website van deLex, waar zij de mogelijkheid biedt om door middel van (elektronische) communicatie een bestelling bij haar te doen, een abonnement af te nemen en/of zich te laten registreren voor informatie diensten
Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met deLex een overeenkomst heeft gesloten via haar website tot het afnemen van een of meerdere abonnementen of tot het afnemen van een of meerdere producten
Partijen: DeLex en afnemer die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn
Overeenkomst: Het gezamenlijk besluit van deLex en Afnemer tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij deLex toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde diensten te verlenen dan wel producten te leveren tegen een door Afnemer te verrichten betaling dan wel prestatie.
Abonnement: een overeenkomst waarbij deLex zich verbindt om periodiek informatie te leveren aan de Afnemer, de abonnee, tot wederopzegging door de abonnee, informatie te leveren op een informatiedrager, dan wel middels toegang tot een online database of informatiedienst.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van deLex op haar website, en op alle overeenkomsten, werkzaamheden en offertes tussen deLex en Afnemer en haar rechtsopvolgers die via de website worden aangegaan. 
2.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling via de website houdt in dat Afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
2.3. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.
2.4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de Afnemer - waaronder ook de inkoopvoorwaarden van de Afnemer worden verstaan - wordt uitdrukkelijk door deLex van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen. 
2.5. Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie deel uit van elke overeenkomst tussen deLex en Afnemer die na het moment van inwerkingtreding van die wijziging tot stand is gekomen.

3. Aanbod, bestelling en tot stand koming van de overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen op de website van deLex zijn geheel vrijblijvend en deLex behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.
3.2. deLex kan een aanbod op de website herroepen of wijzigen. Indien een aanbod wordt herroepen of gewijzigd binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling van de Afnemer, is er geen overeenkomst tot stand gekomen.
3.3. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de website of anderszins en schriftelijke aanvaarding (per e-mail of anderszins) van deze bestelling door deLex.
3.4. deLex is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt deLex dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen.

4. Prijzen en tarieven
4.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door deLex of haar toeleveranciers op andere wijze dan via de website zijn afgesproken of kenbaar gemaakt binden deLex niet voor producten die via de website worden besteld, tenzij dat tussen DeLex en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
4.2. Alle door deLex gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport- of verzendkosten. Indien de prijs is gebaseerd op het verwachte aantal te leveren pagina's zal achteraf de prijs definitief worden vastgesteld aan de hand van het daadwerkelijke aantal geleverde pagina's
4.3. deLex behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de website worden ingevoerd.

5. Facturering en betaling.
5.1. deLex factureert in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde producten, de toegang tot de elektronische producten en/of het ontvangen van de informatie diensten.
5.2. Betaling dient te gebeuren door de Afnemer binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het gaat om leveringen binnen Nederland, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij tussen partijen anders schriftelijk is overeengekomen. 
5.3. Betaling kan geschieden op (een van) de manier(en) zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de website. Aan een bestelling kunnen door deLex nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van deLex.
5.4. Het is Afnemer niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming een betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk ter verrekenen met een vordering van de Afnemer op deLex, uit welke hoofde dan ook. Ook is Afnemer niet gerechtigd de betalingsverplichting op te schorten.
5.5. deLex heeft op ieder moment het recht om vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
5.6. De betalingstermijn zoals bedoeld in artikel 5.1. is een fatale termijn. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is deLex gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen, verhoogd met 3%. 
5.7. Indien de Afnemer niet of niet tijdig betaalt, komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Afnemer. 
5.8. Alle geleverde producten en/of diensten blijven het eigendom van deLex tot het moment van volledige betaling van hetgeen de Afnemer aan deLex verschuldigd is, terzake van enige levering, met inbegrip van kosten en rente.
5.9. Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft deLex de bevoegdheid zijn verplichtingen jegens de Afnemer onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.

6. Aflevering, leveringstermijnen
6.1. deLex zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling van de Afnemer de producten leveren of ter beschikking stellen respectievelijk abonnementen doen ingaan, toegang tot elektronische producten of informatiediensten regelen, als het bestelde product voorradig is en ingang van de abonnementen, toegang tot de elektronische producten of aanvang van de diensten mogelijk is. 
6.2. De door de deLex gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en geen fatale termijnen.
6.3. Bestelde producten worden aan de Afnemer geleverd, te weten, bezorgd op het door de Afnemer opgegeven adres. Wanneer de producten daar niet in ontvangst worden genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, wordt vermeld hoe Afnemer in het bezit van de producten kan komen.
6.4. De producten zijn vanaf het moment van aflevering voor risico van de Afnemer.
6.5. deLex is gerechtigd om nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, zolang Afnemer niet heeft voldaan aan al zijn (betalings) verplichtingen, uit welke rechtsverhouding dan ook, jegens deLex.

7. Reclames; retourzendingen;klachten
7.1. Wanneer de Afnemer meent dat deLex op enige wijze tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, stelt zij deLex daar direct, docht uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering van het product, toegang tot het elektronische product of aansluiting op de informatiedienst, schriftelijk op de hoogte. Wanneer een dergelijke mededeling niet binnen genoemde termijn is gedaan, vervalt elke aanspraak tegen deLex wat betreft gebreken in geleverde producten of diensten.
7.2. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Afnemer niet op.
7.3. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd - na toestemming van deLex - indien de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met spoed worden teruggestuurd. Na ontvangst hiervan zal deLex, wanneer zij de retourzending gegrond acht, alsnog het bestelde product leveren.

8. Overmacht
8.1. Tekortkomingen van deLex, die niet te wijten zijn aan schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, geven de Afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst dan wel op enige vorm van schadevergoeding.
8.2. Onder de in het vorige lid bedoelde situaties wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: bedrijfsstoringen, werkstaking, acties van vakbonden, ziekteverzuim van personeel van deLex, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialentoevoer, storingen in (data) netwerken, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, uitvoerbeperkingen, vorst, storm of onwerkbaar weer, iedere verhindering van derden die - al dan niet op verzoek van deLex - betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, alsmede maatregelen vanoverheden die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren en overigens alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door deLex naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

9. Aansprakelijkheid
9.1. deLex is niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, die samenhangt met of voortvloeit uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven.
9.2. deLex is niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer of derden geleden of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door deLex aan de Afnemer geleverde informatie.
9.3. Alle (redactionele) informatie is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. deLex en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie. deLex en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.
9.4. De inhoud en vormgeving van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door deLex ook niet beoordeeld op de rechtmatigheid, correctheid of volledigheid daarvan. deLex is dan ook niet aansprakelijk, en aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid, voor de inhoud en vormgeving van advertenties.
9.5. Indien en voorzover op deLex enige aansprakelijkheid jegens de Afnemer blijkt te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde (exclusief BTW).van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Een reeks van samenhangende schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval.
9.6. Indien deLex terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de Afnemer dan wel op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Afnemer deLex terzake volledig vrijwaren.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. deLex behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens deLex uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van producten, diensten of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

11. Intellectuele Eigendom
11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door deLex uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankenrechten, berusten bij deLex of de door deLex vertegenwoordigde auteurs. Voorzover niet uitdrukkelijk door deLex of bij wet toegestaan, mag niets uit de door deLex uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.
11.2. Het is de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software) materiaal te verwijden of wijzigen.

12. Privacy en vertrouwelijkheid
12.1. Partijen staan ervoor in dat de voor tijdens en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie zorgvuldig zal worden behandeld. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
12.2. deLex is bevoegd gegevens vast te leggen van Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst en/of haar van informatie te voorzien over (de producten van ) deLex en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. deLex respecteert de privacy van de Afnemer en zal de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Mocht de Afnemer geen prijs stellen op de in dit artikelen genoemde informatieverschaffing, dank kan dit schriftelijk aan deLex worden medegedeeld.

13. Beëindiging van de overeenkomst
13.1. De overeenkomst kan door Partijen slechts schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien deze opzegtermijn niet in acht wordt genomen, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met een periode van één jaar.
13.2. deLex kan de overeenkomst zonder voorafgaande opzegging beëindigen:

indien een der partijen, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmans-BV komt te overlijden;
in geval van stillegging, liquidatie en op het moment van aanvraag van surseance van betaling dan wel faillissement van een der partijen;

In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen voortvloeiende uit de overeenkomst, direct opeisbaar. 13.3. deLex kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving ontbinden, indien Afnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

14. Overdracht van de overeenkomst
14.1. deLex is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de Afnemer plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van deLex treedt, door welke overdracht deLex uit haar verplichtingen jegens de Afnemer zal zijn ontslagen. Bij een dergelijke overdracht is de Afnemer verplicht om alle medewerking te verlenen.

15. Toepasselijk recht
15.1. Op de rechtsverhouding tussen deLex en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
15.2. In alle geschillen tussen partijen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bevoegd.

16. Diversen
16.1. Bij wijziging van de naam-en/of adresgegevens dient de Afnemer zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk en tenminste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging aan deLex door te geven.
16.2. De inhoud van folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame) materiaal zijn onder voorbehoud en binden deLex niet.

II Voorwaarden voor abonnementen

1. Definitie

Abonnement: een overeenkomst waarbij deLex zich verbindt om periodiek informatie te leveren aan de Afnemer, de abonnee, tot wederopzegging door de abonnee, informatie te leveren op een informatiedrager, dan wel middels toegang tot een online database of informatiedienst.
Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst tussen deLex en Afnemer/Abonnee betreffende het abonnement
Uitgave: het product, informatie dienst zowel folio als online, online database, website, portal, tijdschrift, nieuwsbrief, jaarboek, pdf-bestand en alle andere informatie dragers waarop deLex een abonnement aanbiedt.

2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle overeenkomsten, aanbieden en/of offertes van deLex met betrekking tot abonnementen zijn naast de algemene elektronische verkoopvoorwaarden (I) de onderhavige voorwaarden voor abonnementen van toepassing.

3. Wijzigingen voorwaarden
3.1. deLex behoudt zich het recht voor deze abonnementsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

4. Aanbiedingen
4.1. De abonnementsovereenkomst kan zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal worden afgesloten. deLex bevestigt de abonnementsovereenkomst schriftelijk (waaronder ook per e-mail).
4.2. deLex is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een Abonnementsovereenkomst te weigeren.
4.3. delex is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud, functionaliteiten en lay-out van de uitgave naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij deLex ervoor zorg draagt dat de uitgave ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding zal blijven staan tot het abonnementstarief.

5. Looptijd
5.1. Abonnementen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van 12 maanden te rekenen vanaf de tot standkoming van de overeenkomst.
5.2. Door het sluiten van een abonnement op een uitgave, abonneert de Afnemer zich tegelijkertijd op de bij de uitgave behorende aanvullingen en/of updates.
5.3. Een abonnement wordt stilzwijgend verlengd tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs met een zelfde periode als de lopende periode verlengd, tenzij de Afnemer het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met ten minste een opzegtermijn van één maand.
5.4. Elke opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per het einde van de lopende abonnementsperiode.
5.5 Indien het een abonnement van een natuurlijk persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van deze persoon aan deLex wordt medegedeeld. Restitutie van het abonnementsbedrag voor de op het moment van de genoemde melding niet verstreken abonnementsperiode, kan alleen dan plaatsvinden, indien sprake is van een bedrag van meer dan € 25,-.

6. Prijzen en facturering
6.1. Alle door deLex vermelde prijzen en tarieven zijn uitsluitend van toepassing op de overeenkomsten met Afnemer en Abonnees in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld of overeengekomen.
6.2. De als gevolg van de abonnementsovereenkomst door Afnemer/abonnee verschuldigde bedragen, dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

7. Overdracht rechten
7.1. Het is de Afnemer/abonnee niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deLex, rechten en/of plichten die aan een abonnement zijn verbonden, inclusief toegang en gebruiksrechten, over te dragen aan een derde.

©deLex bv, februari 2006